Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2079 anegdot.

Wiecie jak to jest. Kiedy byłem młody to uderzałem się tak w głowe, że uszkodziłem sys­tem ner­wo­wy mózgu. Z po­zoru zdarze­nie wy­daje się śmie­szne, lecz gdy­by się zas­ta­nowić, to można dojść do [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 18:30

Ale do cze­go były zucho­wi po mechat­ro­nice pot­rzeb­ne przy tych pre­cyzyj­nych podsłuchach tyczki z grochem po­wyry­wane z mo­jej nie mo­jej działki

z cyk­lu py­tania bez odpowiedzi 

anegdota • wczoraj, 12:50

Mechat­ro­nika w ro­li ar­chi­tek­tu­ry wnętrza
Wniosek się na­suwa pros­ty iż sy­nalek wójta wkroczył z bar­dziej pre­cyzyj­nym sprzętem mechat­ro­nicznym w dzien­ni­kar­stwie do­piero w ok­re­sie zbieżności imion [...] — czytaj całość

anegdota • wczoraj, 12:30

O niele­gal­nych podsłuchach młot­ko­wej
Czy­li kro­wa ze związków ra­zem z to­warzys­twem jej uległym
podsłuchi­wała mo­je roz­mo­wy z dziećmi od połowy czer­wca b.r. aż do cza­su dopóki nie zmieniłam nu­meru telefonu [...] — czytaj całość

anegdota • wczoraj, 12:22

lu­bię czy­tać... sa­moz­wańczych gra­fomanów na włas­nej kroplówce idiotyzmów
/bo któż mi zabroni/ 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 17 września 2017, 21:45

Dob­ry mąż

nie rusza żony
żeby się nie popsuła. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 17 września 2017, 21:05

są paździe­rze, do­puszczający is­tnienie Kreatora
równocześnie os­karżając, iż całą resztę... to so­bie zmyślił

kod z ni­mi i bur­ki w sza­fie gender
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2017, 21:04

Kiedy się wej­dzie po­między dwie
prze­pełnione pychą pan­ny
można się na­wet w ich wza­jem­nych up­rzedze­niach zapętlić
niczym w fałdach przydługiej sukienki 

anegdota • 17 września 2017, 13:26

A tak a pro­pos za­pat­rze­nia

Wypłowiałego zająca wy­pat­rzyłaś Wer­ny­horo z tłumu nieoby­tych w in­terne­cie pa­rapetów
ale gdzie dor­wałaś suczkę małą czarną od schro­nis­ka vipów
oto jest py­tanie
na które ko­nie­cznie na­leży odpowiedzieć
przed ko­misją śled­czą Szczeb­rzes­kiego Par­ku Kra­job­ra­zowe­go w pro­duk­cie podaży
aby można było
z pełną od­po­wie­dzial­nością za słowa w przyszłości za­nucić wnu­kom

Odtwórz  

anegdota • 17 września 2017, 11:45

Bar­dzo często język czwo­ronogów
czy choćby dzi­kich kaczek jest o wiele łat­wiej­szy
od języ­ka za­wis­tnych sąsiadek
ja­ko tes­ter emoc­ji przyjęty w ra­mach wo­lon­ta­riatu do pra­cy
mówię to z [...] — czytaj całość

anegdota • 16 września 2017, 19:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:45róż li­la sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 12:40wdech sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 12:10wdech do­dał no­wy tek­st Déjà vu - op­ty­ka

dzisiaj, 12:06orion do­dał no­wy tek­st Tęsknota chro­ni mnie przed [...]

dzisiaj, 11:36róż li­la sko­men­to­wał tek­st poeta by­wa roz­darty. po­między [...]

dzisiaj, 11:35róż li­la sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 11:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st O Boże! Jak Pan [...]

dzisiaj, 11:28wdech sko­men­to­wał tek­st poeta by­wa roz­darty. po­między [...]

dzisiaj, 11:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Nie lu­bię żuć gu­my [...]

dzisiaj, 11:20wdech sko­men­to­wał tek­st Po co ten lęk [...]