Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2133 anegdoty.

Znów od­na­lazłam we­ne na pi­sanie wier­szy, lecz po­raz ko­lej­ny skończyła się, przy po­myśle­niu o Twoim imieniu. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2017, 10:07

Wiesz co jest piękne?
Przyj­dzie dzień kiedy ktoś Cię do­ceni tak jak nie zro­bił te­go ten, który za­dał Ci ból i roz­cza­rowa­nie. Da Ci szczęście tak wiel­kie, że za­pom­nisz o tam­tym egois­tycznym dup­ku. Po­kocha tak jak na to zasługu­jesz i zro­bi wszys­tko byś była szczęśli­wa. Tyl­ko jest je­den mały szczegół... Mu­sisz mu na to pozwolić. 

anegdota • 11 listopada 2017, 19:06

Śpie­szmy się z wi­zyta­mi do in­nych ga­lak­tyk, bo wciąż się od nas od­da­lają... i za 100lat będziemy mieli o nich dalej...

De­dyko­wane "dla ludzi głod­nych kosmosu";)
Odtwórz  

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 11 listopada 2017, 15:47

11 listopada
Przej­dziem Wisłę,
przej­dziem Wartę...


...ale do skle­pu nie pójdziem... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 11 listopada 2017, 10:21

Po­myślałem sobie..
Kto będzie chciał pójść ra­zem ze mną, ten pójdzie mi­mo smro­du ja­ki po so­bie zostawiam.
Oka­zało się, że ni­kogo jed­nak przy mnie nie było, na­wet te­go smrodu. 

anegdota • 10 listopada 2017, 14:04

Moją naj­gor­szą wadą jest to że wy­baczam zbyt łat­wo osobą które tak często mnie ranią. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 4 listopada 2017, 12:56

De­mon działa cały czas, więc wyp­luj de­mony w czas. 

anegdota • 3 listopada 2017, 00:14

Jes­tem ko­bietą… za­gubioną, cza­sami tak bar­dzo niedo­war­tościowaną, żałosną, próbującą udo­wod­nić coś so­bie i światu.
Pragnę szczęścia… miłości - czys­tej, bez­wa­run­ko­wej miłości od ko­goś, kto będzie dla mnie całym sobą - ciałem, duszą, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2017, 04:17

To było dokład­nie 40 se­kund, w których zburzyła to, co bu­dował na swoim ob­liczu. Bez­pie­czny bun­kier, w którym naj­gor­szy wróg nie jest w sta­nie Cię do­sięgnąć, zachwiać two­jej równo­wagi. A ona mała [...] — czytaj całość

anegdota • 26 października 2017, 02:30

Nie od­rzu­caj za­lotów ko­biet bo jej ko­leżan­ki będą cię de­ner­wo­wać prze następne dwa tygodnie. 

anegdota • 25 października 2017, 19:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:15M44G sko­men­to­wał tek­st Nawetzdrowe drze­wo korę może [...]

wczoraj, 22:46marka sko­men­to­wał tek­st (14-18XI) do M 

wczoraj, 22:44marka sko­men­to­wał tek­st Polscy na­ziści

wczoraj, 22:43marka sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:42marka sko­men­to­wał tek­st mi nu­ta ciszy

wczoraj, 22:36marka do­dał no­wy tek­st Sklep z naszym światem

wczoraj, 22:25Yankes do­dał no­wy tek­st Ciepła łódź Twoich ra­mion [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Polscy na­ziści

wczoraj, 21:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Pokora rodzi ol­brzymów.