Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2169 anegdot.

zro­biła dla niego wszystko
nau­czyła się nie mieć nic
i nie zabijać 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2019, 23:58

po pi­wie na­wet piw­ne oczy ro­bią się maślane 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2019, 21:25

> ko­biety zdo­bią toalety 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2019, 17:53

nie piję al­ko­holu od czasu
kiedy mój ojciec
olał mo­je narodziny 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 4 maja 2019, 11:53

Ty­le dni juz za mna, mo­ze jed­nak je­den prze­de mna.
Mysl o tym ja­cy jes­tesmy bez­bron­ni wo­bec prze­mocy swiata.. Sa­ma mysl wy­daje sie row­niez krucha i nic nie znacza­ca.
Nie do­ceniam co mam, jak mam, jak mialam.
Sle­pota pog­ra­zona przez codzien­nosc wyt­ra­ca z row­no­wagi, la­miac kre­gos­lup uczuc oraz racjonalizmu.
Zam­knij oczy, a mo­ze juz nas nie ma? pytam
Ale Ciebie juz nie ma, slepota 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 kwietnia 2019, 23:28

Poez­ji wiele w mej głowie, lecz jak ub­rać ją w słowa gdy jes­tem przy Tobie...
Tra­cić zmysły zaczy­nam gdy mówisz do mnie. Jak pi­sać mogę , gdy dłonie mo­je dla miej­sc na Twoim ciele są stworzone.. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 16:00

Płaci­my za to, na czym chce­my oszczędzić. Płaci­my za dom, żeby oszczędzić so­bie chłodu, płaci­my za lecze­nie, żeby oszczędzić so­bie bólu, płaci­my za miłość, żeby oszczędzić so­bie samotności. 

anegdota • 23 marca 2019, 16:23

Dziś os­tatni raz leją się łzy, jut­ro po­leje się krew 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 16 marca 2019, 18:18

Tak so­bie myślę, że różni­ca między za­konem Paulinów, a in­ny­mi zgro­madze­niami za­kon­ny­mi w Pol­sce po­lega na tym, że Pauli­nom "man­na" spa­da fak­tycznie z nieba, które jest de fac­to set­ka­mi ty­siąca­mi piel­grzymów zos­ta­wiających "mannę" w koszyczkach, bo ta­ce to małe są na "mannę", a po­zos­tałe zgro­madze­nia muszą wyjść do ludzi, stąd też głoszą na przykład w słowie re­kolek­cyjnym Dobrą No­winę, a Pauli­ni wciąż diabła. 

anegdota • 10 marca 2019, 12:46

Związek pod­starzałego pięćdziesięciopięciolet­niego ce­leb­ry­ty z młódką ćwierćwie­czną, to nie ko­nie­cznie trąci pe­dofi­lią, ale po pros­tu ce­leb­ry­ta udo­wad­nia, że pieniądz wszys­tko może, a ćwiar­tka na­biera też prze­kona­nia i swo­jej war­tości, a w wy­niku te­go prze­kona­nia wie, że ona też jak chce to może i fak­tycznie przez ta­ki związek nap­rawdę może. 

anegdota • 10 marca 2019, 12:28
Aktywność

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 23:28ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:02Niusza do­dał no­wy tek­st W oczach zmarłych jest [...]

wczoraj, 22:51Niusza do­dał no­wy tek­st