Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 1877 anegdot.

Z pa­miętni­ka Ta­ry za czasów kiedy to była jeszcze cze­lad­ni­kiem u Szer­lo­ka nieopo­dal stoczku . 
Wspom­nienia wyjęte z kon­tek­stu .

O  [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 11:51

Z pa­miętni­ka Ta­ry w po­pycie na po­daży
Przy okaz­ji wczo­raj­szej niedoszłej no­wen­ny do­wie­działam się , iż mo­ja oso­bowość dla jed­nych kreatyw­na , dla innych [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 11:19

Dy­wagac­je Ta­ry w po­pycie na po­daży
Sta­ra wiedźma ra­zem z Ma­ryśką mogą mi jeszcze warzy­wa po­sypać trucizną
za­kupioną na dokładkę z a mo­je pieniądze , udostępniłam im ta­kową możli­wość ,
i [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 10:36

Na przein­ter­pre­towaną tezę według Ta­ry

Chodzi tyl­ko i plot­ku­je
wzo­rem tej która na złodzieju go­re
iż wszys­cy ro­bią tak sa­mo jak ona
i że każda Gos­ka to pochodzi z Wrocławia
a li­ry to są Liz­bo­ny stałym no­minałem
dop­rawdy co za ciemnia
w stad­nej odsłonie
zasłaniana białą flagą

in­sp Maryśka 

anegdota • dzisiaj, 09:50

Na do­nosy Ta­ry od po­bytu w im­mu­nite­cie po­daży
Dob­rze wie­dzieć że lo­kal­ni pro­minen­ci mają u SZWE­DA zna­jomości nie tyl­ko w sądzie rodzin­nym ale i w orze­kającym żeby nie po­wie­dzieć ostatecznym [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 09:30

Na wyz­na­nie Ta­ry od po­pytu w cu­dow­nej podaży

Usiłowały mnie święte put­ta ny naj­pierw przy­wiązać do po­la aby później móc wy­wieść do zsy­pu na taczkach , ra­zem z [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 08:42

Wyz­na­nia Ta­ry na po­pycie w po­daży
Chłop żywe­mu nie prze­puści
Kiedy chodziłam z kij­ka­mi wszys­tkim na około przeszkadzało na­wet głuchej wiedźmie , kiedy pra­cuję na działce także przeszkadza że za często i aż naz­byt sumiennie 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:13

Dyk­te­ryj­ka Ta­ry o po­bycie w po­daży
Głod­ny zaw­sze o chle­bie niczym ma­ryśka o ciepłej mar­chew­ce
a sta­ra wiedźma tyl­ko po­zor­nie pop­rawnie in­ter­pre­tująca człowie­czeństwo
o tej na­lew­ce pod grochówkę od ku nio­rzy opadniętych 

anegdota • wczoraj, 19:08

Odtwórz

Marzyła mi się ka­riera muzyka
ale dziew­czy­nom im­po­nuje bryka
gdy w ra­diu le­ciały riffy
one w śmichy i chichy

Tek­sty nig­dy się nie kleiły
naj­ważniej­sze by ba­sy waliły
nie ważna gi­tara, ale syntezator
grać umie każdy amator

Wrzu­ciłem na jutuba
jak roz­biera się ma luba
klip bi­je wszys­tkie rekordy
choć słabe ma akor­dy

Na red­tu­bie i pornhabie
no­wych fanów wabie
pal licho już ta muzyka
by­le po­kazać jak się bzyka 

anegdota
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 17:43

chodząca POk­raczna świętość* paździe­rza, jest jak ta­jem­ni­ca gwałtu
gdy nikt się nie POłapie

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­siz­mu / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:17Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Gorące przyjęcie? Lód.  

dzisiaj, 18:14Irracja sko­men­to­wał tek­st ... ob­ra­dy sej­mu, no­wa [...]

dzisiaj, 18:12Irracja sko­men­to­wał tek­st ... każdy przy­miot­nik, do­dany [...]

dzisiaj, 18:06Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ... każdy przy­miot­nik, do­dany [...]

dzisiaj, 18:05Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W re­ligii opar­tej na [...]

dzisiaj, 18:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 18:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gorące przyjęcie? Lód.  

dzisiaj, 17:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... ob­ra­dy sej­mu, no­wa [...]

dzisiaj, 17:55Irracja sko­men­to­wał tek­st ... ob­ra­dy sej­mu, no­wa [...]

dzisiaj, 17:54Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Gorące przyjęcie? Lód.