Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2181 anegdot.

Wolę być in­te­resująca niż ładna.
Przy­naj­mniej Ktoś na mnie zwróci uwagę. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 sierpnia 2018, 10:36

Porządek- gość z kto­rym naj­częściej się
Nie do­gadu­je... ;) 

anegdota • 10 sierpnia 2018, 19:01

Niektórzy bez li­zaka, nie na­piszą nic. A prze­cież wys­tar­czy pióro. 

anegdota • 1 sierpnia 2018, 12:26

Miłość jest piękna !
jeżeli się nie zgadzasz, to po­daj je­den przykład, że kłamię, al­bo od ra­zu wy­mień 100 powodów. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 1 sierpnia 2018, 12:15

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 82

Po la­tach ku­piłem pi­wo na­mysłow­skie zam­ko­we ex­port. Dzi­siaj roz­le­wa­ne jest do brązo­wych bu­te­lek, a ety­kiety są w ko­lorze pod­gniłej ziele­ni i szarzyz­ny, więc niez­byt zachęcają do ku­pienia. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 10:49

Nikt mnie nie mu­si za­ciągać do łóżka. Wska­kuję sama. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 08:19

Mo­ja biszkop­to­wa Sa­ba, była mądrzej­sza od ciem­nej masy. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 08:11

Naj­le­piej i najłat­wiej pra­cuje się czyimiś rękoma.

z życia:

-sze­fie ja pra­cy się nie boję i lu­bię pra­cować tyl­ko nie mam kim... 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 20 lipca 2018, 21:52

Myśli­wy, to ta­ki je­leń, który nie pot­ra­fi zat­rzy­mać łani.
Dla­tego strzela. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 16 lipca 2018, 17:40

"- czy masz dys­tans do siebie
-... nie mam, jes­tem wrażliwy" 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2018, 00:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:19zofija do­dał no­wy tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 10:15zofija do­dał no­wy tek­st Najgorzej kiedy ta­lent, wy­pisze [...]

dzisiaj, 10:13zofija sko­men­to­wał tek­st Czasem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go [...]

dzisiaj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Czasem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go [...]

dzisiaj, 10:06zofija do­dał no­wy tek­st p(r)oza życia

dzisiaj, 10:04zofija do­dał no­wy tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 09:52oszi3 do­dał no­wy tek­st Myślę, że człowiek święty [...]

dzisiaj, 09:36M44G do­dał no­wy tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 09:17zofija sko­men­to­wał tek­st Księgarnia do­mem pub­licznym. Są [...]