Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2153 anegdoty.

Piszą na Wir­tual­nej Pol­sce, że trzy­nas­tki to przy­wilej urzędników. W sta­ros­twach urzędni­cy z 15 let­nim stażem, z wyk­ształce­niem praw­niczym, ad­mi­nis­tra­cyj­nym, unij­nym i sta­le dok­ształcający się za­rabiają na rękę ty­le, że ich pensja [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 10:46

Słuszne to, a za­razem zba­wien­ne, że zas­ta­nawiamy się nad ta­kimi fak­ta­mi - nieco za­baw­ny­mi, nieco pa­radok­salny­mi, ale w kon­sekwen­cji naszych myśli - daj Boże zba­wien­ny­mi. Na­si rodzi­ciele i nasze po­kole­nie zas­ta­nawialiśmy się [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 11:36

Kiedyś trze­ba było Mickiewicza
dzi­siaj człek nie wie z czem,
a ok­rzyk­nie się Wieszczem. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 12 stycznia 2018, 08:41

Po­lic­janci w ra­diowo­zach będą mieli ter­mi­nale i będzie można man­da­ty ui­szczać na miej­scu, a mi się wy­daje, że man­da­ty są dro­gie w sto­sun­ku do za­robków Po­laków choć bar­dzo słuszne, przy­naj­mniej niektóre - [...] — czytaj całość

anegdota • 11 stycznia 2018, 09:46

Jeszcze nie spoj­rzał na jej pier­si nieduże,
jeszcze nie poczuła je­go do­tyku na skórze,
jeszcze nie puściła go w swą różę,
jeszcze nie zaczęli po­całunków burzę,
a on miał już w spod­niach kałużę 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2018, 19:58

"Już były dziady na cy­ta­tach, oby wszys­tkie części prze­minęły z wiat­rem :)" -Adnachiel

a ja wam mówię
wra­caj­cie dziady i baby
bo bez was i Mic­kiewicz tu­taj nic nie jest warty 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2018, 18:38

Dlacze­go rosną ce­ny z No­wym Ro­kiem? Bo wszys­cy usil­nie życzą so­bie "wszys­tkiego naj­lep­sze­go w no­wym ro­ku", więc na­tural­nym jest iż ludzie, in­ter­pre­tują życze­nia w korzys­tny dla siebie sposób.

Niech wiec WASZE życze­nia, nie obrócą się prze­ciw­ko WAM! ( ‾́ ◡ ‾́ ) 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 grudnia 2017, 20:47

ko­gut za­piał i obudził się pier­wszy ... zadziobię pięć kur i cała kar­ma dla mnie
zam­knął ku­rom dzioby i cze­ka na gospodarza
przyszła po­ra karmienia
chłop zo­baczył ko­guta i jedną garść ziaren tyl­ko wysypał
po­myślał...
nie ma kur to i nie ma kurnika
po co mi sam kogut
bez jaj

rosół 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 grudnia 2017, 17:59

jak czu­je się osioł które­mu całe życie wma­wiano że jest lwem?
jak osioł
a jak się czu­je osioł które­go na­mawiano by spróbo­wał zos­tać lwem?
jak osioł
a jak się czu­je osioł który sta­rał się być lwem?
nie jak lew
ale nie jak osioł 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 29 grudnia 2017, 18:50

Ja­kim pra­wem ho­mo sa­piens tak głośno trąbi o swoim "kos­micznie uza­sad­nionym is­tnieniu" i "niez­by­wal­nych pra­wach", sko­ro wszys­tkie ar­gu­men­ty pot­wier­dzające te hi­pote­zy, pochodzą od niego samego?
To tak jak­by uwie­rzyć w dob­roczyn­ny, zdro­wot­ny wpływ pew­ne­go zna­nego na całym świecie czar­ne­go na­poju, na pod­sta­wie ba­dań i ana­liz przep­ro­wadzo­nych przez kon­cern The Co­ca-Co­la Company

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 17:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:06RozaR do­dał no­wy tek­st Stanisław Sucho­wolec

dzisiaj, 20:02I.Anna sko­men­to­wał tek­st Gdyby nie było smut­ku [...]

dzisiaj, 20:00I.Anna sko­men­to­wał tek­st Piasek w oczach

dzisiaj, 19:57I.Anna sko­men­to­wał tek­st Granica Mro­ku

dzisiaj, 19:55I.Anna sko­men­to­wał tek­st Kroplówka

dzisiaj, 19:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Jestem złotem

dzisiaj, 19:50I.Anna sko­men­to­wał tek­st Rankiem ubieram w mil­cze­niu sko­rupę [...]

dzisiaj, 19:48szpiek sko­men­to­wał tek­st Jestem złotem

dzisiaj, 19:48I.Anna sko­men­to­wał tek­st gdy czuć z pys­ka [...]