Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2160 anegdot.

Idą święta, a ludzie bez jaj. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:31

Oczy­wiście... żyj, żyj so­bie da­lej ...
a zo­baczysz jak to się skończy ! 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 19 marca 2018, 09:30

Skojarzenia-
kocha­nek ko­jarzy mi się wyłącznie z grzechem
par­tner z biz­nes planem
narzeczo­ny z zamążpójściem
mąż z rozwodem
fa­cet z korowodem

Mężczyzna
z brakiem 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2018, 09:22

Kot, szkla­na ku­la i sta­ra panna.

inspirowane 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2018, 20:27

Do wszys­tkiego w życiu pod­chodzę krętą ście­szką, ciekaw­sze doznania 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2018, 01:11

Na Wa­lin­tynki naj­lep­sza czer­wo­na książka z wieżą Al­fa na okład­ce. Ko­nie­cznie z Empika. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 lutego 2018, 16:05

LEŻAJ­SK CHMIELO­WE PILS: Zielo­na bu­tel­ka nies­pecjal­nie po­mysłowe­go kształtu. Pier­wszy łyk i nic. Czu­je dwut­le­nek węgla i cien­kusza. Dru­gi głębszy haust i nies­te­ty to sa­mo i nies­te­ty nie ma tej reklamowanej [...] — czytaj całość

anegdota • 31 stycznia 2018, 15:44

Od­szedł. Zos­ta­wił samą na tej ok­ropnej spuściźnie niena­wiści i żalu zwa­nej ziemią. Zos­ta­wił umysł w wiel­kim chaosie i z wielką pus­tką. Ser­cem niez­dolnym do fun­kcjo­nowa­nia w tej bru­tal­nej rzeczy­wis­tości i ciałem w rozsypce... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 21 stycznia 2018, 00:58

(dryń dryń dryń)
-Halo?
- Dzień dob­ry Pa­ni. Chciałabym zaofe­rować niesa­mowitą ofertę którą po­win­na Pa­ni posiadać.
Jest nieza­wod­na, zaw­sze i wszędzie jest.
Nic nie kosztu­je, nie pot­rze­buje do­dat­ko­wego użyt­kowni­ka, zaw­sze się spraw­dza w każdej sytuacji.
- Hm a odkład­nie cze­go do­tyczy oferta?
- Nieodłączna Samotność.
- A to dziękuję bar­dzo, nie skorzys­tam już jedną posiadam... 

anegdota • 18 stycznia 2018, 20:24

Założyliśmy in­sta­lację so­larową i roz­licze­nia ze spółki ener­ge­tycznej przychodzą co­raz większe. Po­ważnie oba­wiam się, że wkrótce fo­towol­taika będzie nam nieopłacalną, a za trochę będzie trze­ba dopłacać państwo­wemu mo­nopo­liście. To efekt wal­ki rządu z ener­gią od­na­wialną. W Pol­sce ban­kru­tują far­my wiat­ro­we, a te­raz ko­lej na gos­po­dar­stwa domowe. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2018, 11:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 17:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla Ad­mi­na

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Idą święta, aludzie bez [...]

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, aludzie bez [...]