Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2169 anegdot.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 81

Czym jest skrom­ność? Ano jest sto­sun­kiem do po­wie­dze­nia Józe­fa Piłsud­skiego, który to rzekł, że Pol­ska jest jak ob­warza­nek - to, co dob­re jest na ob­rzeżach. No więc póki ja mie­szkam w Bes­ki­dach, pra­wie na gra­nicy z Czecha­mi i Słowacją, to jest na­dal oczy­wis­ta oczy­wis­tość :) :) :) 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 lipca 2018, 10:23

tek­sty aler­giczne -
po te(k)stach mnie poznacie

in­spi­rac­ja - adela 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 8 lipca 2018, 18:04

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 80

Wiosną pszcze­larze po­wiada­li, że wiele rodzin pszcze­lich padło i bi­li na alarm, la­rum gra­li, a na­wet po cichu niektórzy mówi­li aj waj aja­jaj aj waj. Tym­cza­sem te­raz chwalą się, że miodów mają dużo i w naj­rozmait­szej ga­mie. Czyżby po pros­tu pszczoły wzięły się do roboty? 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 7 lipca 2018, 19:33

Ciężko mi, proszę Pa­ni, tak bar­dzo mi ciężko. I wiem, że słyszy to Pa­ni od wielu osób, każde­go dnia. Zabłąka­ni zaw­sze szu­kają ko­goś, do ko­go gębę mogą ot­worzyć. Ale niech mi Pani [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 6 lipca 2018, 22:31

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 78

Po la­tach pos­ta­nowiłem ku­pić nu­mer "Przek­ro­ju", który te­raz uka­zuje zda­je się co czte­ry miesiące i na ra­zie do­wie­działem się, że wśród sied­miomi­liar­do­wej po­pulac­ji ludzkiej żyje ja­kiś Noam Chom­sky, który zda­je się, że dla re­dak­cji jest bo­giem za­miast Boga. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 6 lipca 2018, 10:52

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 77

Pa­radok­salnie, ale jed­nym z naj­smaczniej­szych pro­duktów re­gional­nych w Bes­ki­dach są gi­lowic­kie "śledzie po góral­sku". Płaty śledzi wiel­kie poz­ba­wione skóry, ma­ryno­wane w kom­po­zyc­ji oc­tu i ole­ju, wy­mie­sza­ne z [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 4 lipca 2018, 11:51

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 76

Pra­cuję dziś fi­zycznie w og­rodzie, to też chcę mi się pić. Poszedłem do wiej­skiego skle­pu i ku­piłem lo­kalną no­wość, a więc BRAC­KIE ŻATEC­KY PILS, czy­li i też [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 2 lipca 2018, 13:41

Wolę duszo­nego ro­man­ty­ka, od su­rowe­go pragmatyka. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 14:39

nau­czyłem się mil­czeć i słuchać
na­wet u den­tysty bu­zia mi się nie zamyka 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 24 czerwca 2018, 09:19

DZIECKO:
Proszę mi po­wie­dzieć coś cze­go jeszcze nie rozumiem!
STARZEC:
Życie jest jak chodze­nie, spa­cer po drodze.
Pat­rzysz w niebo by marzyć,
Pat­rzysz przed siebie spraw­dzając jak da­leko jes­teś od celu,
Pat­rzysz za siebie by wrócić do przeszłości, [...] — czytaj całość

anegdota • 17 czerwca 2018, 19:34
Aktywność

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 23:28ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:02Niusza do­dał no­wy tek­st W oczach zmarłych jest [...]

wczoraj, 22:51Niusza do­dał no­wy tek­st