Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2188 anegdot.

Założyliśmy in­sta­lację so­larową i roz­licze­nia ze spółki ener­ge­tycznej przychodzą co­raz większe. Po­ważnie oba­wiam się, że wkrótce fo­towol­taika będzie nam nieopłacalną, a za trochę będzie trze­ba dopłacać państwo­wemu mo­nopo­liście. To efekt wal­ki rządu z ener­gią od­na­wialną. W Pol­sce ban­kru­tują far­my wiat­ro­we, a te­raz ko­lej na gos­po­dar­stwa domowe. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2018, 11:13

Piszą na Wir­tual­nej Pol­sce, że trzy­nas­tki to przy­wilej urzędników. W sta­ros­twach urzędni­cy z 15 let­nim stażem, z wyk­ształce­niem praw­niczym, ad­mi­nis­tra­cyj­nym, unij­nym i sta­le dok­ształcający się za­rabiają na rękę ty­le, że ich pensja [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2018, 10:46

Słuszne to, a za­razem zba­wien­ne, że zas­ta­nawiamy się nad ta­kimi fak­ta­mi - nieco za­baw­ny­mi, nieco pa­radok­salny­mi, ale w kon­sekwen­cji naszych myśli - daj Boże zba­wien­ny­mi. Na­si rodzi­ciele i nasze po­kole­nie zas­ta­nawialiśmy się [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 12 stycznia 2018, 11:36

Kiedyś trze­ba było Mickiewicza
dzi­siaj człek nie wie co z czem,
a ok­rzyk­nie się Wieszczem. 

anegdota
zebrała 9 fiszek • 12 stycznia 2018, 08:41

Po­lic­janci w ra­diowo­zach będą mieli ter­mi­nale i będzie można man­da­ty ui­szczać na miej­scu, a mi się wy­daje, że man­da­ty są dro­gie w sto­sun­ku do za­robków Po­laków choć bar­dzo słuszne, przy­naj­mniej niektóre - [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2018, 09:46

Jeszcze nie spoj­rzał na jej pier­si nieduże,
jeszcze nie poczuła je­go do­tyku na skórze,
jeszcze nie puściła go w swą różę,
jeszcze nie zaczęli po­całunków burzę,
a on miał już w spod­niach kałużę 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2018, 19:58

Dlacze­go rosną ce­ny z No­wym Ro­kiem? Bo wszys­cy usil­nie życzą so­bie "wszys­tkiego naj­lep­sze­go w no­wym ro­ku", więc na­tural­nym jest iż ludzie, in­ter­pre­tują życze­nia w korzys­tny dla siebie sposób.

Niech wiec WASZE życze­nia, nie obrócą się prze­ciw­ko WAM! ( ‾́ ◡ ‾́ ) 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 grudnia 2017, 20:47

Ja­kim pra­wem ho­mo sa­piens tak głośno trąbi o swoim "kos­micznie uza­sad­nionym is­tnieniu" i "niez­by­wal­nych pra­wach", sko­ro wszys­tkie ar­gu­men­ty pot­wier­dzające te hi­pote­zy, pochodzą od niego samego?
To tak jak­by uwie­rzyć w dob­roczyn­ny, zdro­wot­ny wpływ pew­ne­go zna­nego na całym świecie czar­ne­go na­poju, na pod­sta­wie ba­dań i ana­liz przep­ro­wadzo­nych przez kon­cern The Co­ca-Co­la Company

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 17:57

Odi­zolo­wałem się od ludzi, jeszcze wyt­rwać z sa­mym sobą 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2017, 00:20

"Aj
Kochana
Ma
Miłości
Wys­ta­wiasz mnie, mój umysł
Na taką walkę, próbę
Że nie chciałabyś te­go widzieć
Aj
-Nie wal­cz, mówiłam, że miłość to nie woj­na.
To mu­sisz czuć. Po­myśl o tym co czu­jesz i to zrób."

Auten­tyczna rozmowa. 

anegdota • 24 grudnia 2017, 04:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:30AnnMaria do­dał no­wy tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 12:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 10:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miej od­wagę wrzu­cić do [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 09:51stepbyson sko­men­to­wał tek­st Miej od­wagę wrzu­cić do [...]

dzisiaj, 09:33Whitename do­dał no­wy tek­st Pemanentna wiz­ja ob­ca i [...]