Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2183 anegdoty.

Dlacze­go rosną ce­ny z No­wym Ro­kiem? Bo wszys­cy usil­nie życzą so­bie "wszys­tkiego naj­lep­sze­go w no­wym ro­ku", więc na­tural­nym jest iż ludzie, in­ter­pre­tują życze­nia w korzys­tny dla siebie sposób.

Niech wiec WASZE życze­nia, nie obrócą się prze­ciw­ko WAM! ( ‾́ ◡ ‾́ ) 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 grudnia 2017, 20:47

Ja­kim pra­wem ho­mo sa­piens tak głośno trąbi o swoim "kos­micznie uza­sad­nionym is­tnieniu" i "niez­by­wal­nych pra­wach", sko­ro wszys­tkie ar­gu­men­ty pot­wier­dzające te hi­pote­zy, pochodzą od niego samego?
To tak jak­by uwie­rzyć w dob­roczyn­ny, zdro­wot­ny wpływ pew­ne­go zna­nego na całym świecie czar­ne­go na­poju, na pod­sta­wie ba­dań i ana­liz przep­ro­wadzo­nych przez kon­cern The Co­ca-Co­la Company

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 17:57

Odi­zolo­wałem się od ludzi, jeszcze wyt­rwać z sa­mym sobą 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2017, 00:20

"Aj
Kochana
Ma
Miłości
Wys­ta­wiasz mnie, mój umysł
Na taką walkę, próbę
Że nie chciałabyś te­go widzieć
Aj
-Nie wal­cz, mówiłam, że miłość to nie woj­na.
To mu­sisz czuć. Po­myśl o tym co czu­jesz i to zrób."

Auten­tyczna rozmowa. 

anegdota • 24 grudnia 2017, 04:43

Jak trud­no zro­zumieć siebie i obcą pos­tać za ścianą  [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 20 grudnia 2017, 00:47

Jeśli od-uza­leżniłeś się od in­terne­tu, to gra­tulac­je - właśnie zro­biłeś coś, cze­go połowa po­pulac­ji krajów roz­wi­niętych nie zro­bi nigdy. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 17 grudnia 2017, 18:27

Prze­kony­wanie ludzi do elek­trow­ni wiat­ro­wych... to jak wal­ka z wiatrakami! 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 15 grudnia 2017, 20:36

Dzien­nik Bałtyc­ki roz­pi­sał się o ludziach, którzy na­zywają siebie "Ze­ro Was­te". Po mo­jemu to ta­cy eko­logiczni dzi­wacy, a raczej dzi­waczki, bo pisze wyłącznie o ko­bietach. Po mo­jemu te­mat re­cyk­lingo i od­padów śmieci [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 11:54

Fa­cebook,to faj­ne narzędzie szpiegow­skie, bo na przykład młodzianek na wy­daniu, roz­wodnik czy wdo­wiec, to mogą wejść na kon­to przyszłej połowi­cy i spraw­dzić ją. Jak laj­ku­je sa­lono­wi kos­me­tyczne­mu, fryz­jer­skiemu, so­larium, ga­lerii han­dlo­wej, salonom [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 11:22

... Tadziu, coś ty dzi­siaj ta­ki "nie w sosie"?...
... ach To­siek, wiesz jak to jest po pięćdziesiątce...
... nooo wiem Tadziu. Coś strzy­ka, coś bo­li i w ogóle...
... nie, nie Tośku, tyl­ko wy­piłbym następną...
 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2017, 16:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

wczoraj, 21:03Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Łatwiej ne­gować, niż wal­czyć [...]

wczoraj, 20:55finezja sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

wczoraj, 20:46finezja sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają z tym [...]

wczoraj, 20:36finezja sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

wczoraj, 20:35cyt.adela do­dał no­wy tek­st Człowiek z Wos­ku

wczoraj, 20:31finezja sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

wczoraj, 20:12cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

wczoraj, 19:27Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie mają z tym [...]