Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2164 anegdoty.

Jes­tem ko­bietą… za­gubioną, cza­sami tak bar­dzo niedo­war­tościowaną, żałosną, próbującą udo­wod­nić coś so­bie i światu.
Pragnę szczęścia… miłości - czys­tej, bez­wa­run­ko­wej miłości od ko­goś, kto będzie dla mnie całym sobą - ciałem, duszą, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2017, 04:17

To było dokład­nie 40 se­kund, w których zburzyła to, co bu­dował na swoim ob­liczu. Bez­pie­czny bun­kier, w którym naj­gor­szy wróg nie jest w sta­nie Cię do­sięgnąć, zachwiać two­jej równo­wagi. A ona mała [...] — czytaj całość

anegdota • 26 października 2017, 02:30

Nie od­rzu­caj za­lotów ko­biet bo jej ko­leżan­ki będą cię de­ner­wo­wać prze następne dwa tygodnie. 

anegdota • 25 października 2017, 19:47

Pop­rzeczka wy­soko wisiała
nie mogła przeskoczyć
to się przeczołgała.

Z tej baj­ki mo­rał do za­pamięta­nia :
Za­rozu­miały szczy­tuje, bo go bolą kolana. 

anegdota
zebrała 9 fiszek • 23 października 2017, 08:52

przyz­woitość paździe­rza w zamysłach
epa­tuje naj­krótszą su­kienką świata

kod z nim i bur­ki w sza­fie gender
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2017, 18:55

- Ciągle na to poz­wa­lasz. Py­tam: dlaczego?
- Wszys­tko dzieje się po coś. Spra­wied­li­wość nie po­lega na równości i dob­ro­ci. Wszechmoc wca­le nie jest ab­so­lut­na, po­nieważ ona też ma gra­nice; niezauważal­ne dla was [...] — czytaj całość

anegdota • 21 października 2017, 19:31

... i tyl­ko "wiara w nieomyl­ność" us­krzyd­la każde­go Ika­ra i (PiS)klaka... 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 20 października 2017, 09:51

Nie wszys­tkie baj­ki kończą się szczęśli­wym za­kończe­niem mój dro­gi czy­tel­ni­ku. Gdy czu­jesz się dob­rze myślisz o tym co będzie gdy zacho­rujesz? Nikt nor­malny tak nie ro­bi. A po­tem przychodzi to całko­wicie niespodziewanie. [...] — czytaj całość

anegdota • 19 października 2017, 20:18

Myślę, że ja­kiekol­wiek szczęście jest lep­sze niż by­cie nie­szczęśli­wym z po­wodu ko­goś nieosiągalnego 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2017, 00:37

Os­tatnio za­pytałem się zna­jome­go, czy wie, dlacze­go ko­biety żyją dłużej, niż mężczyźni? Odpowiedział:
-Wiesz, to chy­ba, dla­tego że nie pra­cują tak ciężko fi­zycznie, mają lep­sze na­wyki, nie są tak zam­knięte w so­bie, chodzą częściej do le­karza, mają do­dat­ko­wy chro­mosom X i le­piej roz­wi­nięte mecha­niz­my nap­raw­cze komórek; są od­porniej­sze na ból. O to chodzi?
-Nie, po­dob­no są one bar­dziej pot­rzeb­ne światu. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 17:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:13fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 12:50truman sko­men­to­wał tek­st mógłbym jak na słowo

dzisiaj, 12:23$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st jestem sobą a pat­rzą [...]

dzisiaj, 11:48Naja sko­men­to­wał tek­st jestem sobą a pat­rzą [...]

dzisiaj, 10:26$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Wąskie ho­ryzon­ty sycą ułudą [...]

dzisiaj, 10:25M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

dzisiaj, 10:24$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Małymi kro­kami nie zaj­dziesz [...]

dzisiaj, 10:23$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Szczęście is­tnieje je­dynie, gdy [...]

dzisiaj, 10:22$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st jestem sobą a pat­rzą [...]

dzisiaj, 10:20$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]